Dyma ran o'n gwefan lle y byddwn yn rhannu y newyddion diweddaraf gyda'n rhieni, gan gynnwys dathlu llwyddiant disgyblion a gwybodaeth am ddigwyddiadau ysgol.

Llongyfarchiadau i mawr i Gor yr Ysgol ar eu perfformiadau ar Faes y Ffair Aeaf yn llanelwedd yn ddiweddar.  Yn dilyn gwahoddiad yn gynt yn y flwyddyn oddiwrth…

Profodd Ffair Nadolig Carreg Hirfaen i fod yn llwyddiant mawr gyda 34 o stondinau lleol yn ymgynnull yn Neuadd yr Ysgol i gymdeithasu a gwerthu eu nwyddau.  Cef…

Ar ddydd Llun, Tachwedd 27ain bydd Cor Ysgol Carreg Hirfaen yn perfformio ar faes Ffair Aeaf y RWAS yn Llanelwedd.   Bydd y Cor yn perfformio dair gwaith yn yst…

Llongyfarchiadau mawr i Cassie Gregson a Joshua Morris ar eu llwyddiant diweddar ym Mhencampwriaeth Trawsgwlad Sir Gaerfyrddin. Mewn rasus oedd yn cynnwys tua 1…

Annwyl Riant, Rydym am sicrhau bod ein prosesau cyfathrebu â chi yn haws, yn gyflymach ac yn fwy effeithlon. I'r perwyl yma rwy'n falch o ddweud ein bod we…

Yn ein noson gyntaf o Glwb yr Urdd, cynhaliwyd sesiwn chwaraeon a oedd yn cynnwys sgiliau pel droed, rygbi a gemau tim.     Wythnos 2 - Yr wythnos hon, m…

Cafwyd noson sinema lwyddiannus iawn efo'r PTA yn ddiweddar gan fwynhau ffilm, popcorn a chwmni da.

Fel rhan o'u gwaith am y tymor ymwelodd disgyblion blynyddoedd 5 a 6 a mynyddoedd Ffair Rhos ym mis Gorffennaf gan gyfeiriannu o Lyn Egnant ar draws y tir garw…

Tros fisoedd yr Haf profodd nifer o'n disgyblion lwyddiant mewn amrywiol weithgareddau lleol a chenedlaethol gan gynnwys Sioeau Amaethyddol, Chwaraeon ac Eisted…

Dewiswyd dau o'n bechgyn blwyddyn 6 i gynrychioli Tim Rygbi Ceredigion am y tymor. Mae Rhun Jones ac Efan Thomas, dau flaenwr, eisioes wedi chwarae i'r Sir yn e…

Showing news items from 1 to 10 of 15. Showing page 1 of 2. Results pages: