20161005 145506000 Ios 3 IMG 0484 IMG 7465 IMG 7489 IMG 0416 IMG 0425 IMG 0479 IMG 0481 IMG 0495 IMG 0510 IMG 1189 IMG 1191 IMG 1262 IMG 1276 IMG 1271 IMG 1295 IMG 1291 IMG 1165 IMG 1221 IMG 1222 IMG 1224 IMG 0075 IMG 0074 IMG 0076 IMG 0081 IMG 0084 IMG 0096

Ein Diwrnod Ysgol 

Cyfnod Sylfaen 8.50am - 12:00 1.15pm - 3.20 pm
CA 2 8.50am - 12.15pm    1.15pm - 3.20 pm 

 

GWAITH CARTREF

Gosodir Gwaith Cartref Llythrennedd a Rhifedd ddwy waith yr wythnos.

Dydd Mawrth - Mathemateg

Homework1

Dydd Gwener - Iaith a Sillafu

Books (1)

Darllen - Pob dydd

Bydd pob disgybl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen yn ystod yr wythnos ac anogwn hwy i ddarllen yn rheolaidd gydag oedolyn adref. Carwn i rieni nodi sylwadau yng Nghofnod Darllen ei plentyn wedi iddynt ddarllen gyda hwy.

Homework

 

Ffrwyth

Gall eich plentyn brynu ffrwyth am 20 ceiniog yn ddyddiol o siop ffrwythau'r ysgol. Gall eich plentyn ddod a ffrwyth gydag ef/hi i'r ysgol pe dymunwch.

Fruit

  

Chwaraeon

Bydd plant Blwyddyn 4 (Miss H Griffiths) yn cael eu gwersi Chwaraeon ar bnawn dydd Mawth a pnawn dydd Iau. Bydd angen dillad addas ar gyfer chwaraeon ar eich plentyn, sef siorts, crys-t ac esgidiau rhedeg neu wisg nofio addas. 

Dydd Mawrth - Chwaraeon
Dydd Iau - Chwaraeon

Pe

  

Gwisg Ysgol 

A wnewch chi sicrhau bod enw eich plentyn wedi ei labeli yn glir ar ei wisg/gwisg ysgol os gwelwch fod yn dda. 

Uniform

Oes oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiad am unrhyw agwedd o waith ysgol neu les eich plentyn yna cysylltwch gyda ni.

 

Diolch

Miss Hayley Griffiths

******

 

 

Tymor y Gwanwyn

Ein thema ar gyfer y tymor yma ydy Ein Corff. 

Yn ystod y tymor yma bydd ein gwaith yn canolbwyntio ar ein lles a iechyd personol a chymdeithasol. Byddwn yn astudio pynciau megis;

 • Swyddogaethau rhannau'r corff
 • Y Galon
 • Yr Ysgyfaint
 • Y Sgerbwd
 • Dannedd
 • Grwpiau bwyd
 • Y Synhwyrau a'u pwysigrwydd yn ein bywydau pob dydd

 

Cawsom tridiau brysur llawn hwyl a sbri yn Llangrannog!

IMG 2825

IMG 3276

Yn rhan o'n gwaith thema buom yn ffosud iawn i gael ymweliad gan Mr Morgan i wneud gweithdy 'Cymorth Cyntaf. Dysgon llawer o bethau ddefnyddiol, diolch yn fawr iawn!

IMG 0203

IMG 0216

IMG 0226

 

Edrychodd pawb yn arbennig i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Da iawn i bawb wnaeth cystadlu, roedd pawb wedi gwneud yn fendigedig!

IMG 2714

IMG 2719

 

Cawsom brofiad unigryw o weld a thrafod organnau oen yn y dosbarth fel rhan o'n gwaith Thema. Am fore diddorol!

IMG 0074

IMG 0076

IMG 0082

IMG 0085

IMG 0095

 

Tymor yr Hydref

Ein thema ar gyfer yr hanner tymor yma ydy 'Dreigiau a Chestyll'.

 

Dyma rhai o'r gweithgareddau byddwn yn gwneud yn y dosbarth yn ystod yr hanner tymor;

 • Ymchwilio i gestyll o gwmpas Cymru
 • Ymweld â Chastell dinefwr
 • Adeiladu cestyll allan o Lego, blociau a jync
 • Dylunio dreigiau, cestyll ac arfwisg
 • Edrych ar waith Paul Klees
 • Mesur perimedr cestyll
 • Defnyddio siapiau 2D i greu cestyll 
 • Mesur y pellter o'r ysgol i wahanol gestyll yng Nghymru
 • Creu pamffledi i hysbysebu Cestyll Cymru
 • Astudio'r arlunydd J.M.W Turner
 • Cerddoriaeth ac offerynnau Canol Oesol

 

Yn ein gwersi Cymraeg fyddwn yn canolbwyntio ar chwedlau cymreig, gan ddechrau gyda'r chwedl leol 'Cae Sion Phylip'.

Yn ein gwersi Saesneg byddwn yn gweithio ar ddull 'Pie Corbett', gan ddechrau gyda stori 'Lazy Jack', ac yn dilyn y stori 'Fantastic Mr Fox' gan Roald Dahl.

**** 

 

Diolch yn fawr iawn i Mr Urdd am ddod i'n gweld ni i ddathlu diwrnod Coch, Gwyn a Gwyrdd. Roedd pawb yn edrych yn bendigedig wedi gwisgo yn lliwiau Cymru!

IMG 0074 

Da iawn i Hari ac Elan am ddod yn 2il ac yn 3ydd yng nghystadleuaeth llawysgrifen sioe Llansawel. Ymdrech arbennig blant!

IMG 0014 

Llongyfarchiadau mawr i Hari am ddod yn 1af yng nghystadleuaeth Sumdog Sir Gar. Da iawn a diolch i'r holl blant atebodd y cwestiynau. Daethom yn 9fed fel dosbarth. Gwaith wych!

IMG 0016

 

 Rydym wedi cael hwyl a sbri yn gwneud llanast yr wythnos yma yn creu addurniadau Nadolig i werthu yn ein Ffair Nadolig.

IMG 1219 IMG 1220IMG 1221

IMG 1222IMG 1223IMG 1224

 

Dyma ein gwaith celf ar y stori 'The Dot'. Roedd yn diddorol iawn i weld yr amrywiaeth o bethau gall un smotyn du cael ei drawsmewid iddo. 

 IMG 1161IMG 1160IMG 1162

 

Rydym wedi cael llawer o hwyl a sbri yn adeiladu cestyll allan o focsys a sbwriel. Diolch i bawb am eu cyfraniad caredig!

IMG 1212

IMG 1191

Ar ddydd Iau, Medi 14eg, buom ar ymweliad addysgiadol i Gastell Dinefwr. Cawsom y cyfle i ddysgu am hanes y castell drwy gwylio perfformiad bendigedig gan yr Arglwydd Rhys. Aethom am dro o gwmpas y castell, a chafodd y disgyblion cyfle i archwilio pob twll a chornel y castell! Mwynhaodd y plant mas draw!

 IMG 0950

IMG 0991

IMG 0436

IMG 0430

IMG 0464

IMG 0481

IMG 0509

IMG 0494

IMG 0503